Goda nyheter från Socialstyrelsen!

Regeringsbeslut om kunskapssatsning för personal inom funktionshinderområdet

21 jan2016


NOWI vill uppmärksamma och ge en eloge till det regeringsbeslut som är fattat som innebär att Socialstyrelsen fått i uppdrag att under 2016 fördela medel för stimulera kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Totalt är det 178 miljoner som fördelats över landets kommuner.

Bakgrunden till denna satsning är att utredningar som Socialstyrelsen genomfört har visat att en väsentlig del av baspersonalen inom nämnda områden saknar de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar att verksam personal bör ha. Syftet är således att ge verksamheterna bättre förutsättningar att öka kunskapen hos sin baspersonal (personal som har direkt kontakt med målgrupperna). Myndigheten ska också utforma lämpliga insatser, exempelvis genom webbutbildningar och utveckling av den egna kunskapsguiden.

Det är varje kommuns huvudman som ska rekvirerar de tilldelade medlen. För att de ekonomiska medlen ska kunna tillfalla en kommun behöver denna rekvisition ske till Socialstyrelsen senast den 15:e mars 2016. Med andra ord börjar det bli kort om tid och vi vill därför uppmana samtliga kommuner att ta detta tillfälle i akt och kunna ge sina anställda ett användbart kompetensutvecklingsverktyg som lever upp till de kunskapskrav som Socialstyrelsen ställer.

NOWI:s grundutbildning för personliga assistenter lever upp till samtliga de kunskapsrekommendationer som Socialstyrelsen arbetat fram och är dessutom flexibel och pedagogiskt upplagd. Här till finns möjlighet att komplettera med kommunspecifik information.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för att se om NOWI är en användbar lösning just för Er!

Beslutet samt fördelning av de ekonomiska medlen finns att läsa i sin helhet här.